ARTIK AİDAT VE BAĞIŞLARINIZ İNTERNET BANKACILIĞI ÜZERİNDEN YAPABİLİRSİNİZ TÜRKİYE İŞ BANKASI HÜSEYİNGAZİ ŞUBESi'DİR İBAN NO TR 08 0006 4000 0014 3890 0048 80 ALICI ADRESİ (ÇORUM İLİ ALACA İLÇESİ KARATEPE KÖYÜ DAY.DERNEĞİ ) GENÇLİĞE ÇAĞRI BÖLÜMÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.
Duyurular

Değerli Karatepe Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Dernek üye aidatları ve yer parası borcu olanlar yıl bitmeden borcunuzu İsmet Bahadır'a  saat 10:00 ile 17:00)veya Ferudunçelik Muhtarımız Hasan Hüseyin Güngör'e ödeyebilirsiniz. Yıl sonu itibarı ile Denetim Kuruluna hesap kesim işlemi yaptırılacaktır. Borcunuzu öğrenmek için    GOOGLE--- karatepekoyu.com …. adresinde  TC NUMARANIZI GİREREK ÖGRENEBİLİRSİNİZ. Selamlar.


Çorum Hava Durumu
Etkinlik Takvimi
Anket
Türkiye ekonomisi nasıl gidiyor ?


 
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD  
EURO  
       
Özlü Sözler
Bitlikten kuvvet doğar.
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

 

 

 ÇORUM İLİ ALACA İLÇESİ

KARATEPE KÖYÜ  KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ADI VE MERKEZİ

MADDE 1-Derneğin adı' Çorum ili Alaca İlçesi Karatepe Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği' Kısa adı

'KARATEPE DER' dir.Derneğin merkezi Ankara'dır.Yurt içinde yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

İLKESİ  ve AMACI

MADDE2- Ayrımcılığı ve bölücülüğü kaldırmak ve mutlu bir dünya yaratmak için bir katkı sağlamaktır.

   Derneğimizin özel amacı, bu ilke ışığında üyeleri arasında ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi, hukuki, eğitim ve benzeri konularda maddi ve manevi yardımlaşmayı, gelişmeyi sağlamak, benzersiz ve derin tarihi kökleri olan kültürel değerlerimizi araştırmak, anlamak, korumak, yaşatmak ve de gelecek kuşaklara aktarmaktır.

   Genel amacı, her türlü olumsuzluklara karşın temel insan hak ve özgürlükleri bağlamında, sürdürülebilir kalkınma ve yaşnabilir dünya yaratılması ve gelecek kuşaklara bırakılması için çalışmaktır.

İLKESİNE ULAŞMAK VE AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

MADDE 3-a-Yerli ve yabancı, özel ve resmi,gerçek ve tüzel kişiler,sendikalar,mesleki kuruluşlar ile

uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.Maddi yardım ve destek verebilir,alabilir.Yurt içinden ve yurt dışındanyardım toplar,ayni yada nakdi bağış kabul eder.

b-İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amaçıyla Türk Ticaret Kanununun hükümleri doğrultusunda bağımsız olarak ya da tüzel kişiler ile ortaklaşa iktisadi,ticarri,ticari ve sanayi işletmeler kurar ,kurdurur,işletir yada işlettirir,kiraya verir yada tutar.

c-Eğitim ve öğretim çalışmaları kapsamında,her alanda ücretli/ücretsiz kurslar açabilir,açılı olanlardan yaralanır.Bu kapsamda amacına ulaşmak için başka gerçek yada tüzel kişilerle çalışır.Yoksul öğrencilereyurt içi ve yurt dışından burslar sağlayabilir.

ç-Kendisi ya da benzer amaçlı resmi ya da tüzel kişiler ile internet sitesi kurar,gazete,dergi,bülten,takvim,broşür gbi görsel yayınlar çıkarabilir.

d-Genç ya da yetişkinlerinin eğitimi için bilgisayar,yabancı dil,biçki-dikiş,nakış,halıcılık,tarım,hayvancılık,arıcılık ve üniversiteye hazırlık halk oyunları ve çeşitli müzk alatlerini kullanmayı öğretmek için bu gibi konularda kurslar açabilir,açılı ve ruhsatlı olanlardan yaralanır,sertifikalar verir.Bu amaçlarla guruplar ve takımlar kurar,yarışmalara katılabilir.

e-Sporu  sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla ilgi duyulan alanlarda takımlar kurar,yarışmalara katılır yada düzenler.

f-İlgili resmi yada özel kurum ya da kuruluşlardan ya da üyeler veya üçüncü kişilerden yardım almak kaydıyla, köyümüz ve civar köylerin ihtiyacları olan yo,su,elektirik,kanalizasyon,sağlık ocağı cemevi,postane,köy konağı,gölet,orman,konut,ahır,havuz,su deposu,ortak tarımsal işletme vb gibi konularda artaklaşa çalışmalar ve projeler yürütür.Mevcut olanlara bakar,onarır ve giderlerini karşılar.Bu kapsamda kentten köye dönüşü teşvik eder.

g-Muhtarlık ile ortaklaşa,köyün hukuki sorunlarının çözümü için çalışmalar yapar.İhtiyaç halinde ücretli/ücretsiz avukat tutar ve masraflarını karşılar.

ğ-Genel  sağlığı ilgilendiren konularda,sağlıkla ilgili resmi ya da  özel kişiler ile ortaklaşa ya da bagımsız uyarıcı,önleyici,koruyucu ve düzenleyici çalışmalar yapar.Üyelerinin cenazesinin,defin ve nakli konusunda yardımda bulunur.Bu konuda ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakti yardımda bulunur.

h-Amacın gerçekleştirilmesi için çalışma ortamını sağlar,her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırasiye malzemelerini temin eder,tarla,arsa,bina ya da daire ,kiralar,satın ya da hibe alır veya verir.Lokal açar,sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları donatır.

ı-Gerek bağımsız olarak gerekse başka kurum ya da kuruluşlar ile ortaklaşa olarak üyeler arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser,tiyatro,sergi,spor,gezi ve eğlence li etkinlikler vb, düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklere katılmasını sağlar.

i-Yurt içinde yurt dışında bulunan dernekler ile federasyon,platform,üst birlik ve benzeri kuruluşlar kurar veya kurulu olanlara katılır ya da ayrılır,aidat verir,para ya da alır,ortak çalışmalar yapar,her alanda aktif görev alır.Amacının gerçekleştirilmesi için vakıf kurar,kurulu vakfa üye olur,mal ya da para bağış ya da vakfeder.

j-Sürdürülebilir kalkınma ve yaşanabilirbir dünya için diğer resmi ya da özel kuruluşlar ile ortak çalışmalar ve eylemler yürütür.Özellikle köyümüzde ve genelde yaşanan küresel ısınma ve buna bağlı olarak meydana gelen küresel felaketler ile vahşi kapitalizmin yaptığı insan ve doğa katliyamlarına karşı mücadele eder,maddi ve manevi destek alır ya da verir.

k-Bu kapsamda köyümüzde endemik bitki ve ağaçların tesbiti,doğal alanların korunması,çıplak ya da bozuk orman alanlarının ağaçlandırılması ve erozyon ile mücadele konuları başta olmak üzere çevresel,tarımsal,zirai,hayvancılık vb  konularda çalışmalar yapar.Bu çalışmalar yapılırken bölge ve köyümüz insanına gelir getirme amacını güder.

l-Köyümüzün toprak,su,maden,mera,yayla,çayır,içme suyu ve benzeri rezerv ve zenginliklerinin dökümünü yaptırır.Ve ekonomik değeri olanları değerlendirmeye açar.

m-Köyümüzün ve bögemizin ,başta Türk,Alevi ve var olan başka gelenek ve göreneklerini ,kültür ve tarihini,coğrafyasını,köyde ya da gurbette yaşayan köylülerimize özellikle  gençlerimize tanıtır.Köyümüzde yaşayan sülalerin soy ağacının çıkarılmasına yardımcı olur.Birbirleri ile tanışmaları  ve yardımlaşmalarıiçin internet ve diğer imkanları kullanarak çalışmalar yapar.

n-Özellikle Hitit kültür ve tarihinin,bizlere bırakmış ılduğu mirasın öneminin doğru anlaşılması, köyümüz   sınırları içerisinde olan tarihi ve kültürel değerlerin korunması,günışığına çıkarılmamış olanları yetkililer eli ile çıkarılması için civar köyler ile ortak çalışmalar yürütür.Bu alanların tarihi ve turistik ve dinsel turizme dönük olarak değerlendirilmesi ve köyümüz insanına gelir getirmesi için çalışır.

o-Kurucusu ya da üye olacağı federasyon ,platform,üst birlik ve benzeri kuruluşların tüzüklerini kendi tüzüğü gibi kabul eder.

ö-Bu amaçları gerçekleştirmek için yönetim kurulu kararı ile komisyonlar kurar. Ancak Kadın,Gençlik,Çocuk,Bürokrat,Sanayici,İşadamları ve Esnaf Komisyonlarını kurmak zorundadır kurar.

FALİYET ALANI

MADDE 4-Dernek,yurtiçinde ve yurtdışında sosyal,kültürel,ekonomik ve siyasal alanda faaliyet gösterir.

ÜYE OLMA HAK  VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 5-Fiil ehliyetine  sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak,yabancı gerçek kişilerin üye olabimesi için Türkiyede yerleşme hakkına sahip olmasıda gerekir.Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğin asıl üyeleri;derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine genel kurul veya yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğin maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye kabul edilebilir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu,dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazısıyla başvuru sahibine bildirilir.Başvurusu kabul edilen üye,bu amaçla tutulacak deftere ve varsa bilgisayar programına kaydedilir

Dernek asıl üyeliğiiçin giriş aidatı alınmaz.Üyelerin aidatı yıllık 80 TL (Seksen Türk Lirasıdır)Gerek görüldüğünde aidat miktarını artırmaya yada eksiltmeye genel kurul yetkilidir.Onursal ya da fahri üyelerin seçme ya da seçilme hakları ile aidat ödeme yükümlülükleri yoktur.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunan üyelerin kayıtları,en yakın şubeye aktarılır.Şubeye yapılan üyelik müracaatları şube yönetim kurulu tarafından üyeliğin kabulu ya da reddi şeklinde karara bağlanır ve 30gün içerisinde müracaat sahibine yazıyla bildirilir.Şubeler üyelik ile ilgili bilgileri üye kabulünden önce genel merkeze bildirirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 6-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla,dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyelerin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma,üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 7-Üye,dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,yazılı ikaza rağmen birikmiş üyelik aidatını iki ay içinde ödememek,dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,üye olma şartlarını kaybetmiş olmak durumlarından birinin tesbiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

ORGANLARI

MADDE8-Genel Kurul,Yönetim kurulu,Denetim Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞU,TOPLANMA ZAMANI,ÇAĞRI ve TOPLANMA USULÜ

MADDE 9-Genel kurul,derneğin en yetkili organıdır.Genel kurul,derneğe kayıtlı üyelerden ve şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş5 kişiye bir delege hesabı ile seçilen delegelerden oluşur.

Genel Kurul:Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olagan üstü toplanır.Olağan genel kurul,3 yılda bir ŞUBAT ayı içerisinde,yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer,saat ve gündem ile çağrılır ve toplanır.

Çağrı usulü:Dernek yönetim kurulu,genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az onbeş gün önceden günü,saatiyeri ve gündemi yazılı,elektronik posta veya cep telefonuna kısa mesaj ile bildirmek sureti ile toplantıya çağrılar.İlk çağrıda,çoğunluk sağlanamaz ise ,İkinci toplantı en az yedi gün sonra aynı gün ve ,saat,yer ve gündem ile yapılır.

Toplantı Üsulü:Genel kurula toplanma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise 2/3 nin katılımıyla toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı ,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanıp sağlanamadığı bir tutanakla tesbit edilir.Toplantı yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra,toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar üye seçilerek divan kurulu oluşturulur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan kuruluna kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel kurulda,yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel jişinin üye olamsı halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan  kurulu tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yeni yönetim kurulu başkanına teslim edilir. 

GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

MADDE10- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli diğer konulardaki kararlar ise açık oylama ile yapılır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin sonda açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oyalamda, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- Dernek organlarının kurulması, seçilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi, tek ya da toplu üyelik kabulü ve kaydının yapılması,

Yönetim, denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası, yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde görevden alınması,

Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların kesin karara bağlanması,

Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, işletilmesi ya da işletmeye verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

Yurtiçinde ya da yurtdışında kurulu bulunan dernekler ile federasyon, platform, üstbirlik kurması, katılması, ayrılmasının, bu kuruluşlara  verilecek aidat ya da bağışların tespit edilmesi, kurucu, doğal ve normal delegelerinin seçilmesi,

Derneğin vakuf kurması, kurulu vakfa üye olması ve bunun için gereken yasal iş ve işlemler için yönetime yetki vermesi,

Derneğin, iktisadi ya da ticari işletmeler kurması, işletmesi, kurulu olanlara ortak olması ayrıca amaçlar kısmında belirlenen konuları yerine getirmesi için yönetime yetki verilmesi,

Derneğin, yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulunan dernek, federasyon, konfederasyon, platform, üstbirlik, vakıf, siyasi parti, meslek odaları ve birlikleri, sendikalar vb kuruluşlardan, hükümet, bakanlık, valilik, kaymakamlık, muhtarlık ve belediyelerden ve ayrıca Birleşmiş Miletler ve Avrupa Birliğinin fonlarından ayni ya da nakdi yardım alması ve ortak çalışmalar yürütmesi için yetki vermesi,

Yönetim ve denetim kurullarının diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

Mevzuatta, genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, derneğin fesih edilmesi,

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 12- Yönetim Kurulunun Oluşumu 

Yönetim Kurulu 7 asıl ve 7 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine yetki vermek, Gelir / gider hesaplarını yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak, yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

Genel Kuruldan alınan yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

Bütçenin uygulanmasını sağlamak, her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak,

Derneğe tek ya da toplu olarak üye alınmak, çıkarmak, askıya almak,

Federasyon, platform, üstbirlik, vakıf ve benzeri yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara, kurucu  üye ya da üye olmak için genel kurulca seçilen kurucu, doğal ve seçilmiş delegelerden temsilci göndermek ve kabul etmek. Ayni ya da nakdi yardım alıp vermek, bu kuruluşlar arasında karşılıklı işbirliği ve ziyaretler gerçekleştirmek,

Genel olarak ülkemizin, ilimizin ve özelde köyümüzün ortak yararları esas alınmak kaydı ile dernek amacı ile uyumlu olan siyasi partiler ile eşgüdümlü olarak çalışmak, gereğinde mal, bilgi, doküman, personel, eğitmen, plan, proje alıp/vermek, üyelerin bu partiler içinde aktif olarak çalışmalarını sağlamak,

Derneğin amacını gerçekleştirmek için tüzükte belirlenen ayrıca genel kurulca verilen görevleri yapmak, yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13

Denetim Kurulunun Oluşumu

Denetim Kurulu, üç ası lve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulu genel kurulda aldığı oy sayısı en çok olan yedek üyeden başlayarak sırasıyla göreve çağırır.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; Derneğin, tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultuusnda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

GELİR KAYNAKLARI

MADDE 14 - Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatları ile şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin, %50'si,

Yurtiçinden ya da yurtdışından gerçek ve tüzel kişilerin derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

Çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler ile başka gönüllü kuruluşlarla ortak yapılan etkinliklerden (şenlik, kermes, toplantı vb) elde edilen gelirler.

Derneğin mal varlığı ve yardım toplama hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar, amacı gerçekleştirmek için yapmış olduğu ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar, 

Dernek tarafından hazırlanacak olan ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve gönüllü kuruluşlara ilişkin plan ve projeler ile yurtiçinde ve yurtdışında bulunan her türlü uluslararası, resmi ya da özel kurum ya da kuruluşlardan hibe şeklinde alınan ayni ya da nakdi yardımlar ve diğer gelirler.

DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

MADDE 15 - Defter tutma esasları, dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin dernekler mevzuatında belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümleirne göre defter tutulur. Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmenliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

a- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1- Karar Defteri, yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri, derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri, gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri, derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri, dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri, alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir, (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6'ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri, bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esasına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki, dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılamaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakları defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi, işletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas olarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

MADDE 16 - Dernek gelirleri, "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için "Gider Makbuzu" düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri, yönetim kurulu kararlarıyla, matbaaya bastırıılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslim ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin husularda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden "Yetki Belgesi" dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi, defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 17- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişikin "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MADDE 18- Genel Kurul Sonuç Bildirimi, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde, yönetim ve denetim kurullarına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel kurul sonuç bildirimine, divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantısı tutanağı örneği, tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi, derneğin eidndiği taşınmaz tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde "Taşınmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi, dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınamsı hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim, derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürütttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi, derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

İÇ DENETİMİ

MADDE 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurull, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 21- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği'nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yeirn en büyük mülki amirliğine verir.

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 22-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

MADDE 23- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

ŞUBE GENEL KURULU TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZDE TESMİLİ

MADDE 24- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, KASIM ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunca seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her beş (5) üye için bir (1) delege olacak şekilde belirlenir. Arta kalan üye sayısı dikkate alınmaz. Bu usule göre seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Şubelerin yönetim veya denetim kurlunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerin şubedeki görevinden ayrılırlar.

TEMSİLCİLİK AÇMA

MADDE 25- Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla. temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel merkez genel kurulunda en çok üç kişi ile temsil edilir. Şubeler temsilcilik açamazlar.

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

MADDE 26- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurullları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FESİH VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 27- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için asıl üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenemsi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunun üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri, genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Çorum İli Alaca İlçesi Karatepe Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini başktan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirlikleirnce haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 28- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkında hükümleri uygulanır

 

Üye Giriş Paneli
E-posta:      
Şifre:        
Şifremi unutum
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
   
 
Son Ziyaretçi Yorumları
İbrahim Bahadır
Siteyi yapan arkadaşların emeğine sağlık çok güzel olmuş. Sitenin daha iyi geliştirerek köylümüzün gerekli ilgiyi göreceğine inanıyorum.

Seyrani durak
Adlarini internet kanal Ile cok gec.. Ogrendigim hakkin rahmetine kavusanlarin yakinlarina bassagligi ve sabirlar dilerim. Seyrani durak

Selahattin Kahraman
GENÇLİĞE ÇAĞRI BÖLÜMÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler